Pichcibryka Food Truck
Najbliższy termin dostawy: dzisiaj 16:00 - 16:30

Polityka Prywatności

1. Administratorem twoich danych jest:

 

Nazwa: Pichcibryka Food Truck, Michał Śliwiński

Numer NIP: 6562190049

 

2. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych tzw. RODO, definiowane jest jako operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych, które odbywa się w sposób zautomatyzowany bądź niezautomatyzowany.

3. Do katalogu czynności oznaczających przetwarzanie danych osobowych zaliczane jest między innymi zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

4. Dane, które będą przetwarzane przez Administratora, to w szczególności przekazane imię, nazwisko, adres IP, adres e-mail, telefon, niezbędne dla prawidłowego wykonania świadczonych usług Administratora i innych użyteczności Administratora, lub do podjęcia działań, które dotyczą Twoich danych, przed wykonaniem świadczonych usług, między innymi takich jak kontakt z Tobą w celu realizacji Zamówienia.

5. Administrator danych, będzie przetwarzał Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującym przepisami prawa oraz w celu niezbędnym do wykonania i świadczenia usług oferowanych przez Administratora, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Administratora działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Administratora ciążącego obowiązku prawnego – przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c), d) i f) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi Administratorowi prawidłowe wykonanie i świadczenie usług.

6. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na czas realizacji celów, w którym dane te są przetwarzane oraz przez okres 10 lat od dnia zakończenia realizacji celów, w których dane te są przetwarzane.

7. Przetwarzanie danych osobowych jest związane ze świadczeniem usług przez Administratora i jej realizacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27.04.2016 r., w szczególności w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz niezbędnych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

8. Odbiorcą danych osobowych będą osoby fizyczne, osoby prawne, spółki osobowe, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, które mogą otrzymać dane osobowe, w ramach konkretnego postępowania zgodnego z prawem Unijnym lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe będą przekazywane w celu realizacji świadczonych usług do podmiotów współpracujących takich jak kurierzy, w celu realizacji świadczonych usług, w tym kontakt i pozyskanie dodatkowych informacji.

9. Ochrona danych, w tym zasady przetwarzania określone są w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w przepisach ogólnego rozporządzenia Unii Europejskiej tzw. RODO, i dotyczą osób fizycznych, które między innymi wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w jednym bądź większej liczbie określonych celów, która jest dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna.

10. Zasadność przetwarzania i gromadzenia Twoich danych osobowych jest związana z dopasowywaniem treści usług do Twoich potrzeb i oczekiwań. Co więcej zasadność przetwarzania i gromadzenia Twoich danych osobowych jest związana z zapewnieniem bezpieczeństwa i udoskonalaniem twoich danych osobowych jak również marketingiem, w tym marketingiem bezpośrednim usług Administratora, który jest uzasadniony szeroko rozumianym interesem Administratora. Dane osobowe będą mogły być również przetwarzane w sytuacji, w której będą niezbędne do zawarcia umowy bądź jej realizacji.

11. Masz prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w rozumieniu RODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych naruszają obowiązujące przepisy prawa w szczególności przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., które będzie obowiązywać po dniu 25.05.2018 r.

12. Twoje dane osobowe co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG.

13. Twoim głównym prawem jest żądanie dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Kolejnym Twoim prawem jest możliwość przenoszenia Twoich danych, wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jak również zgłoszenie sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

WOBEC POWYŻSZEGO SZCZEGÓŁOWO INFORMUJEMY, O TWOICH PRAWACH I PROCEDURZE Z TYM ZWIĄZANEJ.

Dostęp do danych

1. Informacji w zakresie danych osobowych udzielane są osobom, których dane dotyczą, poprzez złożenie wniosku w formie pisemnej lub w szczególnych przypadkach elektronicznie, to jest m.in. w sytuacji, w której osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie. Administratorowi danych przysługuje prawo zweryfikowania, czy dana osoba, jest rzeczywiście osobą, której dane dotyczą w dowolnej formie.

2. Administrator udziela odpowiedzi na złożony wniosek osoby, której dane dotyczą, w terminie 1 miesiąca od dnia jego otrzymania. Powyższy termin może zostać wydłużony do 2 miesięcy, w sytuacji trudnego charakteru wniosku lub dużej liczby wniosków. W zaistniałej sytuacji Administrator zobowiązany jest poinformować osobę, której dane dotyczą, o przyczynie przedłużeniu się terminu 1 miesiąca realizacji żądania.

3. Administrator danych, w przypadku nie podjęciu działań w związku ze skierowanym żądaniem, podaje w terminie 1 miesiąca informację o przyczynach niepodjęcia działań oraz informację o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz o możliwości skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

4. W przypadku jeżeli żądania w zakresie danych osobowych, będą nieuzasadnione bądź nadmierne, Administrator danych ma prawo pobrać opłatę w wysokości 50,00 zł, która jest związana z kosztem udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji czy podjęciem żądanych działań.

Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz prawo do:

1. dostępu do swoich danych;

2. sprostowania swoich danych;

3. usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”);

4. ograniczenia przetwarzania swoich danych;

5. przenoszenia swoich danych;

6. sprzeciwu;

7. niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu

Prawo dostępu do danych

1. Prawo dostępu do danych osobowych jest prawem, które przysługiwało osobie, której dane dotyczą, czyli uprawnienie dostępu do danych na swój temat oraz do informacji o procesie ich przetwarzania, jak również do żądania udzielenia informacji na temat przetwarzanych danych osobowych.

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prawo uzyskania informacji w zakresie Twoich danych osobowych obejmuj zakres związany z:

• celem, przetwarzania danych osobowych;

• kategorią przetwarzanych danych osobowych;

• planowanym okresem przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

• odbiorcami danych osobowych lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

• ustaleniem źródła ich pochodzenia, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą;

• założeniem w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych, a w przypadku profilowania także informacji o konsekwencjach takiego przetwarzania;

• informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

• informacji o prawie do żądania od Administratora danych sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Prawo do sprostowania danych osobowych

Prawo do sprostowania, poprawiania danych jest prawem, które pozwala Tobie, w każdej chwili żądania sprostowania Twoich nieprawidłowych danych. Prawo sprostowania danych osobowych umożliwia żądanie uzupełnienia niekompletnych danych lub też ich aktualizacja. W przypadku złożenia takiego żądania, Administrator danych dokonuje sprostowania danych osobowych niezwłocznie, czyli bez zbędnej zwłoki przy uwzględnieniu ewentualnych przeszkód.

Prawo do usunięcia danych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa masz prawo żądać usunięcia swoich danych, jeżeli:

1. cofnąłeś zgodę, na podstawie, której przetwarzane były Twoje dane i Administrator nie ma innej podstawy pozwalającej na przetwarzanie ich nadal;

2. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, bądź przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub stronę trzecią;

3. Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

4. Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

5. Twoje dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego w stosunku do dziecka.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ograniczenie przetwarzania Twoich danych rozumiane jest jako oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, do których można zaliczyć: czasowe przeniesienie wybranych danych osobowych do innego systemu przetwarzania, uniemożliwienie użytkownikom dostępu do wybranych danych lub czasowe usunięcie danych ze strony internetowej.

Tym samym masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w sytuacji, gdy np.:

1. kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych;

2. przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

3. Administrator danych nie potrzebuje przetwarzać już Twoich danych osobowych, niemniej  jednak są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania. W zaistniałej sytuacji ograniczenie przetwarzania następuje do chwili stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora danych są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Prawo do przenoszenia danych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa masz prawo do przenoszenia danych w sytuacji gdy:

1. wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

2. Twoje dane przetwarzane są na podstawie umowy, czyli są niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub też do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

3. wyraziłeś wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii w jednym lub kilku konkretnych celach;

4. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw o ile związane jest to z jej szczególną sytuacją oraz przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, jak również gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią. Jednocześnie masz prawo do złożenia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Prawa związane z profilowaniem

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa masz prawo, aby nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec ciebie skutki prawne lub w podobny sposób na ciebie wpływa.

Powyższe prawo nie będzie miało zastosowania, jeżeli decyzja oparta będzie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, które:

1. jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy z Tobą a Administratorem;

2. jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów Twoich danych osobowych.

3. opiera się na wyraźnej Twojej zgodzie.

Powrót do panelu zarządzania