Pichcibryka Food Truck
Pichcibryka ruszyła w Polskę!

Śledź nasz profil FB aby być na bieżąco.

https://www.facebook.com/Pichcibryka/

Regulamin konkursu „Magiczny Świat - Pichcibryka oczami dziecka”  

 

Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem konkursu jest Pichcibryka Food Truck Michał Śliwiński, NIP: 6562190049, ul. Wiejska 77, 29-100 Włoszczowa

2. Fundatorem nagrody jest Ogranizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/pichcibryka (zwanej dalej “Fanpage”) Warunki uczestnictwa

5. W konkursie mogą brać udział pełnoletni rodzice oraz pełnoletni i pełnoprawni opiekunowie, których dzieci nie przekroczyły 10 roku życia.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

6. Konkurs trwa od 16.03.2021 do 2.05.2021 do godziny: 21:00

7. Wyniki zostaną ogłoszone w przedziale 2.05.2021 do 05.05.2021 za pośrednictwem FanPage.

8. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a. 

9. Zadanie konkursowe – instrukcja:

- Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej  pod tytułem "Pichcibryka moimi oczami" (taki napis musi zostać umieszczony na pracy, najmłodszym pomagają rodzice). Technika wykonania dowolna (szkic, farbki, kredki, wyklejanki itp.). 

- Wklej zdjęcie pracy plastycznej dziecka w komentarzu do postu konkursowego – https://www.facebook.com/watch/?v=445426113378241

- Zdjęcie musi zostać umieszczone z profilu rodzica lub pełnoprawnego opiekuna - zamieszczenie zdjęcia wiąże się z akceptacją regulaminu dostępnego pod adresem https://pichcibryka.zamawiaj.to/konkurs

- Aby otrzymać nagrodę należy przekazać pracę plastyczną organizatorowi na pamiątkę :)

10. W konkursie zostanie wybranych 3 – trzech, zwycięzców. Kolejno 1,2,3 miejsce.

11. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą zdjęcia które zdobędą najwięcej serduszek w komentarzach w poście konkursowym. W ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu, drugie miejsce oraz trzecie.

12. Zwycięzcy Konkursu po ogłoszeniu wyników powinni się skontaktować z organizatorem w celu umówienia odbioru nagrody pod numerem 666 223 666.

Nagroda za 1 miejsce – voucher do zakupu w sklepie Żuczek - zabawki i artykuły dla dzieci na kwotę 120 pln

Nagroda za 2 miejsce - voucher do zakupu w sklepie Żuczek - zabawki i artykuły dla dzieci na kwotę 80 pln

Nagroda za 3 miejsce - voucher do zakupu w sklepie Żuczek - zabawki i artykuły dla dzieci na kwotę 40 pln

13. Nagrodę można odebrać osobiście lub z zamówionym jedzeniem. Kontakt w sprawie odbioru nagrody 666 223 666

14. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 30.05.2021 Po tym terminie nagroda traci ważność.

15. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage oraz użyć dodanych przez uczestników zdjęć w celach promocji konkursu.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

18. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.